Vilniaus mokslo bičiulių draugijos Meno istorijos sekcijos vaidmuo tiriant ir propaguojant Vilniaus meno istoriją

Henryka Ilgiewicz (Lietuvos kultūros tyrimų institutas)

Vilniaus mokslo bičiulių draugijos Meno istorijos sekcija buvo įkurta 1931 m. sausio 30 d. Jos įkūrėjai ir pirmieji nariai buvo Michałas  Brensztejnas, Vilniaus Stepono Batoro universiteto profesoriai Cezaria Baudouin de Courtenay Ehrenkreutzowa, Rajmundas Gostkowskis, Julijus Kłosas, Stanisławas Kościałkowskis, Mieczysławas Limanowskis, Ferdynandas Ruszczycas, Ludomiras Sleńdzińskis ir Ludwikas Sokołowskis, Vilniaus ir Naugarduko vaivadijų paminklų konservatorius ir Meno skyriaus vadovas Stanisławas Lorentzas, Vilniaus valstybinio archyvo direktorius Wacławas Gizbertas-Studnickis. Vėliau sekcijos nariais tapo karaimų dvasininkas ir mokslininkas Seraja Chanas Šapšalas, kunigas daktaras Piotras Śledziewskis, dailininkas Jerzy’is Hoppenas ir kiti.

Sekcijos nariai išsikėlė užduotį tirti ir propaguoti Lenkijos ir buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, ypač Vilniaus meno istoriją. Jie ieškojo archyvinių šaltinių, ruošė ir skaitė pranešimus sekcijos posėdžiuose, kuriuos aptarę atiduodavo spaudai. Kiekvienais metais buvo perskaitoma nuo 6 iki 11 pranešimų. Jų pasiklausyti galėjo ne tik sekcijos, bet ir kiti Vilniaus mokslo bičiulių draugijos nariai, studentai, mokytojai ir visi vilniečiai, besidomintys meno istorija.

Sekcija taip pat leido serijinį leidinį „Prace i materiały sprawozdawcze Sekcji Historii Sztuki“ (Meno istorijos sekcijos darbai ir ataskaitos). 1935–1939 m. pasirodė trys šio leidinio tomai. Juose buvo publikuojami mokslo straipsniai, pranešimų santraukos, Meno sekcijos veiklos ataskaitos, recenzijos, nekrologai. Sekcijos veikla buvo nutraukta Antrojo pasaulinio karo metais. Per beveik devynerius veiklos metus ji įnešė svarų indėlį į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, visų pirma, Vilniaus meno istorijos pažinimą ir sklaidą.