„Lietuvos viešųjų bibliotekų veikla COVID-19 pandemijos ir migrantų krizės akivaizdoje: siekis užtikrinti žmogaus teises“

Rasa JANUŠEVIČIENĖ, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Remiantis dalyko literatūros analize ir empirinio tyrimo rezultatais pranešime siekiama apibendrinti Lietuvos viešųjų bibliotekų veiklą užtikrinant žmogaus teisių įgyvendinimą COVID-19 pandemijos ir migrantų krizės sąlygomis bei pateikti viešosioms bibliotekoms rekomendacijas, kaip prisidėti prie nūdienos krizių sukeltų problemų sprendimų šalyje. Pranešime aptariamos viešųjų bibliotekų veiklos, kurios labiausiai orientuotos užtikrinti šių sričių žmogaus teises: prieiga prie patikimų žinių ir informacijos; mokymas(is) ir švietimas; bibliotekos vartotojų lygios galimybės; dalyvavimas bendruomenės kultūriniame gyvenime; sveikos gyvensenos puoselėjimas. Prisidedant prie nūdienos krizių sukeltų problemų sprendimo šalyje, viešosioms bibliotekoms rekomenduojama skirti ypatingą dėmesį medijų ir informacinio raštingumo veikloms ir programoms; sparčiau gerinti fizinę ir informacinę viešųjų bibliotekų infrastruktūrą, skirtą negalią turintiems žmonėms; remiantis pasaulio viešųjų bibliotekų patirtimi, plėsti (tiek į gylį, tiek į plotį) viešųjų bibliotekų dalyvavimą migrantų socialinės integracijos programose; rengti bendruomenės ir potencialių vartotojų poreikių tyrimus.